ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett önkéntességi programmal kapcsolatos adatkezeléshez

 

I. Adatkezelő megnevezése:

 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., honlap címe: www.szekesfehervar.hu) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Önkormányzat).

Képviseli: Dr. Cser-Palkovics András polgármester (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.; +36 (22) 537-100; polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu)

 

II. Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu

 

III. A kezelt személyes adatok köre:

 Az Ön

- vezetékneve

- keresztneve

- e-mail címe

- telefonszáma

- életkora

- neme

- kategória, amelyben önkéntességet vállal

- városrészek, ahol önkéntességet vállal

- hétköznap vagy hétvégén érhető el

- regisztráció időpontja.

 

IV. Az adatkezelés célja:

 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján a közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető. Jelen esetben az önkéntes jogviszony az Adatkezelő és az Önkéntes közötti szerződéssel (a továbbiakban: Önkéntes szerződés) jön létre. Az Ön személyes adatai kezelésének célja az Önkéntes szerződés megkötése, továbbá az önkéntes jogviszony teljesítése.

 

V. Az adatkezelés jogalapja:

 A Törvény alapján a közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető. Jelen esetben az önkéntes jogviszony az Adatkezelő és az Önkéntes közötti Önkéntes szerződéssel jön létre. Ebből következően az Önkormányzat adatkezelésének jogalapja az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

Személyes adatait a szerződés megkötéséig az Önkéntes szerződés megkötése érdekében, a szerződés megkötését követően pedig az önkénes jogviszony teljesítése érdekében kezeljük.

 

VI. Az adatkezelés időtartama:

 Az Ön által megadott személyes adatokat az e-mail címe visszaigazolásának hiányában az aktiváló e-mail kiküldésétől számított 24 óráig kezeljük.

A e-mail címe visszaigazolása esetén az Ön által megadott személyes adatokat az önkéntes jogviszonya fennállását követő 5 évig kezeljük.

 

VII. Címzettek (Adatfeldolgozók):

 Az adatfeldolgozói feladatokat az Önkormányzati Informatikai Központ Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÖIK) látja el. Az ÖIK biztosítja az Önkormányzat informatikai rendszerét, a személyes adatok elektronikus rendszerekben történő tárolása pedig az ÖIK által üzemeltetett szervereken valósul meg.

Az ÖIK a www.szekesfehervar.hu honlapot a Neosoft Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Távirda utca 2. A. ép. 2. em. 1.) útján üzemelteti, így a Neosoft Kft. al-adatfeldolgozónak minősül.

 

VIII. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 Önt a személyes adatai kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik:

 

1. Hozzáféréshez való jog

 Ön jogosult arra, hogy az Önkormányzattól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Amennyiben ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon:

- az adatkezelés céljáról,

- az érintett személyes adatok kategóriáiról,

- a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,

- a személyes adatok tárolásának időtartamáról,

- a személyes adatok gyűjtésének módjáról,

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogairól, továbbá

- a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogorvoslati jog gyakorlásának módjáról.

 A hozzáféréshez való jog keretén belül az Önkormányzat az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát díjmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolásért az Önkormányzat adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

2. A helyesbítéshez való jog

 Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

3. A törléshez való jog

Az Ön kérésére az Önkormányzat indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatokat, ha

- a személyes adatokra már nincsen szükség adatkezelés céljából, vagy

- a személyes adatokat jogellenesen kezelte, vagy

- a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

 Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önkormányzat korlátozza az adatkezelést, ha

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időre vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Önkormányzat ellenőrizze a személyes adatok pontosságát)

- ha az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy

- az Önkormányzatnak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Önkormányzat jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön indokaival szemben).

 

 5. Hozzájárulás visszavonásához való jog

 Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

IX. A joggyakorlás menete:

1) A VIII. pont szerinti jogok gyakorlása iránti kérelmét az Önkormányzathoz kell benyújtania az adatvedelem@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail címre.

2) Az Önkormányzat a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Önkormányzat a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

3) Ha az Önkormányzat nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

4) Az Önkormányzat díjmentesen tájékoztatja Önt, és díjmentesen teljesíti kérelmét, de amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az Önkormányzat, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

5) Az Önkormányzat a kérelmét az Ön azonosítását követően tudja teljesíteni.

6) Amennyiben az Önkormányzatnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

X. Egyéb rendelkezések:

 A személyes adatok kezeléséről az Önkormányzat adatkezelési nyilvántartást vezet.

 

XI. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

 Ön a jogainak megsértése miatt vagy személyes adatai kezelésével összefüggő jogai érvényesítésével kapcsolatban az Önkormányzathoz, illetve a Székesfehérvári Törvényszékhez (8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. u. 1.) fordulhat, továbbá az Önkormányzattal illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is élhet panasszal.

 

A Hatóság elérhetősége:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.,

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.,

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu